097.987.2098 - 024.6294.3068

TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2021-2022 (ĐỢT 2)

27/06/2021

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT GREEN CITY ACADEMY

Số: 12/TB-GVCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng Giáo viên bộ môn cấp THPT năm học 2021 – 2022 (Đợt 2)

 

- Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13;

- Căn cứ vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng của Trường THPT Green City Academy năm học 2021 – 2022;

Trường THPT Green City Academy thông báo tiếp tục nhận hồ sơ ứng tuyển vị trí Giáo viên bộ môn cấp THPT năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:

1.     Chỉ tiêu tuyển dụng: giữ nguyên như Đợt 1 (xem tại Thông báo số 11/TB-GVCB ngày 01/6/2021).

2.     Điều kiện, tiêu chuẩn: tương tự như Đợt 1.

3.     Chính sách phúc lợi: tương tự như Đợt 1.

4.     Hình thức tuyển dụng: thi tuyển trực tuyến.

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 28/6/2021 đến 08/7/2021 (Đợt 2).

5.     Hồ sơ đăng ký dự tuyển: xem hướng dẫn tại Thông báo số 11/TB-GVCB ngày 01/6/2021 và Kế hoạch tuyển dụng kèm theo.

6.     Lịch thi tuyển và trả kết quả: xem tại Kế hoạch tuyển dụng kèm theo.

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua email: gca3.edu.vn@gmail.com hoặc số điện thoại: 097 987 2098 (Cô Điệp, Bộ phận Hành chính – Nhân sự)./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);

- Website, FB

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Đỗ Thị Bích Hải

 

Green Academy Support