097.987.2098 - 024.6294.3068

Hội đồng Trường THPT Green City Academy nhiệm kỳ 2022 - 2027

22/06/2023

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

Bà Đặng Thị Thu Giang

Chủ tịch Hội đồng trường

2022 – 2027

Bà Đỗ Thị Bích Hải

Thành viên

2022 – 2027

Bà Đỗ Minh Phương

Thành viên

2022 – 2027

Bà Nguyễn Ngọc Điệp

Thành viên

2022 – 2027

Bà Đỗ Thị Lan Anh

Thành viên

2022 – 2027

Bà Lại Thanh Tâm

Thành viên

2022 – 2027

Ông Tạ Minh Trường

Thành viên

2022 – 2027

Green Academy Support