097 987 2098  - 024 6259 6435

Chân dung nhà văn, nhà thơ Việt Nam qua ảnh

26/07/2018

Các nghệ sĩ tại chiến khu Việt Bắc (tháng 3- 1951)

Hàng đầu từ trái: Nguyễn Đình Thi - Kim Lân - Nguyên Hồng - Nam Cao.

Hàng sau từ trái: Nguyễn Đỗ Cung - Học Phi - Nguyễn Xuân Sanh - Chế Lan Viên - Hoàng Trung Thông -Nguyễn Huy Tưởng - Tô Hoài.

Ảnh: Trần Văn Lưu

Green Academy Support