097 987 2098  - 024 6259 6435

CÁC BÀI HỌC LỚP 12 PHÁT TRÊN ĐÀI PT VÀ TH HÀ NỘI TUẦN TỪ 30/3-4/4/2020

02/06/2020

Nhằm giúp học sinh theo dõi được đầy đủ các môn học đã được phát sóng trên Đài PT &TH Hà Nội. Dưới đây là đường link các bài học từ ngày 30/3/2020 – 4/4/2020:

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | | 14H30 NGÀY 30.03.2020

ĐỌC HIỂU: TÁC PHẨM "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" - TIẾT 1

https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/151311346193550/

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | | 15H15 NGÀY 30.03.2020

ĐỌC HIỂU: TÁC PHẨM "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" - TIẾT 2

https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/1670715726401640/

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | | 16H00 NGÀY 30.03.2020

BÀI 27: CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM

https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/2956134567741241/

MÔN HÓA - LỚP 12 | | 14H30 NGÀY 31.03.2020
BÀI 32: HỢP CHẤT CỦA SẮT
https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/514449369244291/

MÔN HÓA - LỚP 12 | | 15H15 NGÀY 31.03.2020
BÀI 33: HỢP KIM CỦA SẮT
https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/632516773991166/

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 12 | | 16H00 NGÀY 31.03.2020
BÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN (TIẾT 2)

https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/247480119988275/

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | | 14H30 NGÀY 01.04.2020

THE WORLD OF WORK: COMMUNICATION AND CULTURE

https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/174451966877539/

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | | 15H15 NGÀY 01.04.2020

THE WORLD OF WORK: LOOKING BACK AND PROJECT

https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/1624091997758470/

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | | 16H00 NGÀY 01.04.2020

CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA

https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/261367394874315/

MÔN TOÁN - LỚP 12 | | 14H30 NGÀY 02.04.2020 

SỐ PHỨC

https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/225073088605306/

MÔN TOÁN - LỚP 12 | | 15H15 NGÀY 02.04.2020

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (TIẾT 1)

https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/633718334138359/

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | | 16H00 NGÀY 02.04.2020

BÀI 23: KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/221725638896033/

ÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | | 14H30 NGÀY 03.04.2020

BÀI 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/634149830788258/

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | | 15H15 NGÀY 03.04.2020

BÀI TẬP: QUANG ĐIỆN NGOÀI

https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/1140478229624687/

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | | 16H00 NGÀY 03.04.2020

REVIEW 3: SKILLS

https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/2953378278062595/

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | | 14H30 NGÀY 04.04.2020

BÀI 40: QUẦN XÃ SINH VẬT

https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/527215004886524/

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | | 15H15 NGÀY 04.04.2020

BÀI 28: VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/609903719740427/

MÔN TOÁN - LỚP 12 | | 16H00 NGÀY 04.04.2020

SỐ PHỨC (TIẾT 2)

https://www.facebook.com/hanoitv.vn/videos/838204410012543/

Green Academy Support